Menü Bezárás

Általános Partner Szerződési Feltételek


https://pluszkereset.com domain alatti partnerprogram kapcsán.

TELJES ÁPSZF LETÖLTÉSE:

>>>PDF

TELJES ÁPSZF LETÖLTÉSE:

>>>PDF

Általános partner szerződési feltételek

hatályos: 2018. augusztus 16. napjától visszavonásig

A jelen Általános partner szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁPSZF) Györfiné Szabó Orsolya egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében partnerként szereplő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁPSZF minden, olyan jogügyletre vonatkozik, amely során partneri (továbbértékesítői) viszony kerül kialakításra Szolgáltató és Partner között a

https://pluszkereset.com

domain név alatt működő tanfolyamok, szolgáltatások kapcsán, továbbá a regisztrációval létrejövő felhasználói fiók használatára.

A Partner a Ptk. 8:1. §-ban foglaltakra figyelemmel nem minősül Fogyasztónak, figyelemmel arra, hogy a partnerprogram keretei között ő üzleti tevékenységet végez, a jelen partneri szerződést üzleti tevékenységi körébe esően köti meg.

A jelen ÁPSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1. Felek megjelölése
1.1. Szolgáltató

Név:   Györfiné Szabó Orsolya
Székhely és levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
Telefonszám: +36 70 3158462
E-mail cím: info@pluszkereset.com
Adószám: 6893633-1-29
EV nyilvántartási szám: 40469504

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

1.2. Partner

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a praeambulumban megjelölt domainek alatt nyújtott elektronikus kereskedelmi jellegű szolgáltatások továbbértékesítését, ajánlását végzi. A Szolgáltató Partnere kizárólag az a személy lehet, aki a Szolgáltatótól bármilyen fizetős tartalmat igénybe vesz.

1.3. Felek

Szolgáltató és Partner együttesen.

1.4. Klubtagság

A Partner és a Szolgáltató között más szolgáltatás nyújtásból eredő, a Partner részére nyújtott folyamatos szolgáltatás megkezdésével keletkező jogviszony, amely tagság fennálltának feltétele a Partner által igénybe vett folyamatos szolgáltatás (Pluszkereset Partnerprogram tagság) díjának határidőben történő megfizetése.

2. A partneri szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte

2.1 A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege

A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Partner által igénybe vett fizetős tartalmat Partner részére folyamatosan biztosítja annak tagsága idején. Partner arra vállal kötelezettséget, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató által megfogalmazott szabályok szerint használja.

2.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége

A szerződés kizárólag érvényes, aktív vevői regisztráció esetén köthető meg.

2.3. A szerződés létrejötte 

A szerződés akkor jön létre, amikor a Partner a megrendelési űrlapon jelezve szándékát a partnerprogramba jelentkezik

2.4. A szerződés formája, őrzési idő

A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak megszűnését követő 1 évig őrzi.

2.5. A jelentkezés

2.5.1. A partnerprogramba történő jelentkezés űrlapon keresztül történik. A szükséges adatok megadását követően (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó) a jelentkezési űrlapon a leendő partner feliratkozhat a hírlevélre (nem feltétele a jelentkezésnek), illetve köteles elfogadni a jelen általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót (mindkettő feltétele a jelentkezésnek).A szerződés kizárólag érvényes, aktív vevői regisztráció esetén köthető meg.

2.6. Az adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Partnernek a jelentkezés során a „Megrendelés / Jelentkezés” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Partner az adatbeviteli hibát a jelentkezést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap délelőtt 9:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

2.7. A jelentkezés visszaigazolása

A jelentkezés visszaigazolása 24 órán belül történik.

2.8. A szerződés időtartama

A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

2.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai

Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja a szolgáltatást, külföldi számlázási vagy szállítási cím megadásával történő megrendelés teljesítését Szolgáltató nem vállalja.

3. A szolgáltatási szerződés teljesítése

3.1. Fizetési feltételek, számlázás

3.1.1. A Szolgáltató a Partner részére havonta díjbekérőt küld, amennyiben a Partner a havi díjfizetést választotta. A díjbekérő érkezése első alkalommal a megrendelés napján történik, majd a következő hónapokban a jelentkezés napja előtt 5 nappal érkezik az esedékes díjbekérő. 

3.1.2. Partner köteles a tagági díjat a díjbekérőn megjelölt 5 napos határidőig befizetni.

3.2. A felhasználói fiók

3.2.1. A szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a partner vevői fiókjához hozzárendeli a partneri állapotot (partneri webiroda). A Partner a partneri webirodában érheti el az általa igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó statisztikát, és kreatívokat.

3.2.2. A felhasználói fiókot Szolgáltató mindaddig biztosítja Partner részére, amíg a partnerprogram alapját képező szolgáltatási szerződés közöttük fennáll, és ameddig a Partner a saját tagsági havidíját fizetési határidőig kiegyenlíti. Amennyiben az aktuális havi tagdíj késedelmesen, a fizetési határidőt követő 3 nap türelmi időn túl kerül kiegyenlítésre, úgy a Szolgáltató által alkalmazott automata rendszer a Partner tagságát és partneri viszonyát automatikusan inaktiválja, egyúttal a jelen szerződés automatikusan megszűnik. Ilyen esetben sem a tagság, sem a partneri szerződés nem állítható vissza eredeti állapotába. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlésére a Partner kérésére is sor kerülhet, azonban a felhasználói fiók törlése a szerződés megszűnését eredményezi. Az automatikus inaktiválás, vagy a Partner kérésére történő törlés együtt jár az addig ajánlott feliratkozók Partnerhez kapcsolásának elveszítésével is. A törlésre/inaktiválásra került Partnernek lehetősége van ismét jelentkezni a partnerprogramba, de teljesen új partneri státuszba kerül.

3.3. A panaszkezelés módja

3.3.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál

3.3.1.1. A Szolgáltató a Partner szolgáltatással vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az 1.1. pontban rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségein biztosítja.
A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Partnerrel közölni.
3.3.1.2. Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Partnerrel folytatott beszélgetést jegyzőkönyvben rögzíti, szolgáltató hangrögzítést nem alkalmaz. A panaszfelvételi jegyzőkönyvet Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig.
3.3.1.3. A szóbeli (telefonon vagy a székhelyen történő személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet, másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Partner ismert számlázási címére megküldi.
3.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Partner ismert e-mail címére történő elektronikus levéllel történik.
3.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

3.3.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás

Tekintettel arra, hogy Partner nem minősül fogyasztónak, a fogyasztóvédelemhez fordulás joga nem illeti meg.

 

3.3.3. Békéltető Testülethez fordulás

Tekintettel arra, hogy Partner nem minősül fogyasztónak, a békéltető testülethez fordulás joga nem illeti meg.

 

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Partner a Szolgáltató által biztosított weboldalakat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnert a weboldalak használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Partner a weboldalak használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

4.2. A Partner az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Partner az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Partner adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

4.3. A Szolgáltató a weboldalak használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes partneri magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

4.4. A honlapok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

4.5. A weboldalak WordPress alapon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen weboldalak látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

4.6. A Szolgáltató a jelen ÁPSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé.

4.7. Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁPSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

4.8. Jelen ÁPSZF-hez 4 (négy) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

1. számú melléklet: Fogalommagyarázat
2. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása
3. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta
4. számú melléklet: Kuponszabályzat

 

1. sz. melléklet
Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános partner szerződési feltételeihez

 

Fogalommagyarázat

 

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁPSZF-en belül nem történt meg.

1. Fogyasztó

1.1. „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
1.2. „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
1.3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Felhasználó

A praeambulumban rögzített honlapok látogatója.

3. Webáruház

A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett on-line tartalomszolgáltatás.

2. sz. melléklet
Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános partner szerződési feltételeihez

 

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

 

A webáruházakban történő szolgáltatási tevékenység tekintetében

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
  • a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
  • a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

3. sz. melléklet
Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános partner szerződési feltételeihez

Regisztráció törlése iránti kérelemminta
(csak a regisztráció törlése iránti szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Györfiné Szabó Orsolya

4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
info@pluszkereset.com

Alulírott kijelentem, hogy a Szolgáltató és köztem létrejött alábbi felhasználói szerződés kapcsán gyakorlom felmondási jogomat:

Regisztrált e-mail cím: ………………………………………………………………………………

Regisztrált név: ……………………………………………………………………………….

Értesítési telefonszám: ……………………………………………………………………………….

Regisztráció törlésének oka (nem szükséges megjelölni):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy a törölni kért fiókból folyamatban lévő megrendelést

indítottam / nem indítottam.

Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen elindított megrendelést a regisztrációm törlése nem érinti, azt a Szolgáltató részemre továbbra is teljesíteni köteles.

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE KÉRELEMMINTA LETÖLTÉSE:

>>>.DOC          >>>.DOCX          >>>PDF

4. sz. melléklet
Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános partner szerződési feltételeihez

 

Kuponszabályzat

 

1. Jelen Kuponszabályzat érvényes: 2018. augusztus hó 15. napjától visszavonásig.

2. A Szolgáltató a rendszeres üzleti partnerei (Vevők) részére fizetési kedvezményeket (kuponokat) biztosít az alábbi szabályok szerint.

3. A Szolgáltató jelenleg az alábbi vásárlási feltételek megléte esetén bocsátja a Vevő rendelkezésére a fizetési kedvezményeket (kuponokat):

Promóciós kedvezmény kupon

Érvényessége: Akciókhoz kapcsolódóan, az egyedi akcióban meghatározott ideig
Kupon értéke: Adott akcióhoz kapcsolódóan fix összeg, vagy százalékos kedvezmény
Felhasználás módja: A megrendelni kívánt új szolgáltatás, előfizetés, tanfolyam, oktatóanyag vagy egyéb egyszeri fizetős tartalom
megrendelő űrlapján rögzítendő a kuponkód.
A kupon megszerzésének feltétele a webáruházon keresztül szolgáltatás, előfizetés, tanfolyam, oktatóanyag, vagy egyéb egyszeri fizetős tartalom vásárlása, hírlevélre történő feliratkozás, az akcióban meghatározott és a weboldalon közzétett módon.
A kupon beváltható új szolgáltatás, előfizetés,tanfolyam, oktatóanyag vásárlásakor.

A vásárlói bónusz kupon elektronikus kuponkóddal ellátott.
A kupont a Vevő a promóciós ajánlattal együtt, e-mail útján kapja meg.

4. A kupon átadása elektronikusan történik. Az elektronikus kupon egy olyan elektronikus levél, amelyet a kedvezményt megalapozó vásárlást követően, az ellenérték Szolgáltatóhoz történő beérkezését (vagy promóciós kedvezmény kupon esetén a promócióban szereplő feltételek teljesülését) követő 3 munkanapon küld meg a Szolgáltató Vevő webáruházban történt megrendelését követően. A kuponkártya egy olyan, névjegykártya méretű dokumentum, amelyet a személyesen történő fizetést követően, a számlával/nyugtával egyidejűleg adunk át a Vevő részére papír alapon. A kupon formája a felhasználhatóságát nem befolyásolja: az elektronikusan megküldött, illetve a papír alapon átadott kupon egyaránt felhasználható mind a webáruházban történő vásárlás, mind az üzletünkben történő közvetlen vásárlás során.

5. A kuponok kizárólag a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások díjainak csökkentésére használhatók fel, azok nem használhatók fel az esetlegesen felmerülő, az ÁSZF-ben rögzített egyéb, a szolgáltatást terhelő költségek, kiegészítő díjak csökkentésére.

6. Egy vásárlás során csak egy kupon használható fel.

7. A kupon felhasználása során a megrendelés áruértékéből a kuponon szereplő összeg levonásra került, a Vevőnek csak a kuponösszegen felüli összeget kell kifizetnie.

8. Egy kupon csak egyetlen alkalommal használható fel a felhasználási időtartamán belül. A kupon a felhasználási időtartamának lejáratát követően nem használható fel fizetési kedvezmény igénybe vételére.

9. A felhasznált kuponok összegét visszatéríteni az esetleges elállás során nem áll módomban sem kupon, sem pénzvisszafizetés formájában.

10. A névre szóló, azt csak az a személy használhatja fel, akinek kiküldésre került.

KUPONSZABÁLYZAT LETÖLTÉSE:

>>>.DOC          >>>.DOCX          >>>PDF

TELJES ÁPSZF LETÖLTÉSE:

>>>PDF

A weboldal a felhasználói élmények érdekében cookie-kat használ. A honlap további használatához a cookiek használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás